Team

 • Leonid Kalneus

  Leonid Kalneus

  Head of the team

 • Alexey Romanenko

  Alexey Romanenko

  Volunteer coordinator

 • Yuriy Kashnikov

  Yuriy Kashnikov

  Program committee member

 • Kir Zharov

  Kir Zharov

  Website team, frontend

 • Ivan Kruchkov

  Ivan Kruchkov

  Website team, backend

 • Amina Kotomanova

  Amina Kotomanova

  Illustrator

 • Lev Novokreshchenov

  Lev Novokreshchenov

  Member of the family